Thư viện ảnh tracomeco Giới thiệu tracomeco tin tức tracomeco tin tức tracomeco Xây dựng Cơ khí

Là một công ty cổ phần hoạt động có Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị thành viên phụ thuộc. Cơ cấu tổ chức như sau: