Thư viện ảnh tracomeco Giới thiệu tracomeco tin tức tracomeco tin tức tracomeco Xây dựng Cơ khí

Công ty Tracomeco tiền thân là hãng thầu RMK hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải có từ năm 1962. Từ năm 1975 đến nay công ty đã được Bộ giao thông vận tải nhiều lần thành lập lại doanh nghiệp và đổi tên như sau:


•   Năm 1976: Nhà máy Cơ khí công trình - Xí nghiệp liên hợp công trình 4.


•   Năm 1982: Nhà máy Cơ khí giao thông 622 - Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng giao thông khu vực 6.


•   Năm 1986: Xí nghiệp Cơ khí giao thông Vận tải 2 - Bộ giao thông vận tải.


•   Năm 1988: Xí nghiệp liên hợp Cơ khí giao thông Vận tải 2 - Bộ giao thông vận tải.


•   Năm 1996 đến tháng 9 năm 2003: Công ty Cơ khí giao thông 2 - Bộ giao thông vận tải.


•   Tháng 9 năm 2003 đến nay: Công ty cổ phần Cơ khí - Xây dựng giao thông (Công ty Tracomeco).