Thư viện ảnh tracomeco Giới thiệu tracomeco tin tức tracomeco tin tức tracomeco Xây dựng Cơ khí

Là một công ty cổ phần hoạt động có Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị thành viên phụ thuộc. Cơ cấu tổ chức như sau:

 

 

KHỐI GIÁN TIẾP
 

Bao gồm 07 phòng chức năng:

 

•   Phòng Nhân chính

 

    - Có chức năng tham mưu cho Tổng giám đốc về các hoạt động hành chính, lao động tiền lương và nhân sự.

 

    - Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý hành chính: Trang thiết bị văn phòng, tổ chức hội họp trong công ty và công tác đối ngoại, văn thư; quản lý tổ chức và nhân sự: Kế hoạch nhân sự, định mức lao động, chế độ lao động, hình thức trả lương, đào tạo nguồn nhân lực, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

 

•   Phòng Kế hoạch - Đầu tư

 

    - Có chức năng tham mưu cho Tổng giám đốc về các hoạt động: Tình hình sản xuất kinh doanh, kế hoạch cung ứng vật tư, đầu tư.

 

    - Thực hiện các nhiệm vụ về: Kế hoạch sản xuất, đầu tư , tổng hợp sản xuất kinh doanh.

 

•   Phòng Tiếp thị - Bán hàng

 

    - Có chức năng tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

 

    - Thực hiện các nhiệm vụ về: Tổ chức bán hàng, nghiên cứu thị trường, quản lý hệ thống phân phối tiêu thụ sản phẩm, chăm sóc khách hàng.

 

•   Phòng Tài chính - Kế toán

 

    - Chức năng: Theo dõi hạch toán kịp thời đúng chế độ kế toán - thống kê, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ.

 

    - Thực hiện các nhiệm vụ về: Công tác tài chính,  theo dõi hạch toán, chế độ kế toán - tài chính doanh nghiệp, quản lý và sử dụng vốn.

 

•   Phòng Quản lý kỹ thuật sản xuất

 

    - Có chức năng tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác kỹ thuật, công nghệ, điều độ sản xuất.

 

    - Thực hiện các nhiệm vụ về: Quản lý trang thiết bị, điều độ sản xuất, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, nghiệm thu sản phẩm.

 

•   Phòng KCS

 

    - Có chức năng tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác quản lý chất lượng sản phẩm.

 

    - Thực hiện các nhiệm vụ về: Kiểm tra nguyên vật liệu, vật tư  phục vụ cho sản xuất; giám sát quá trình sản xuất, chất lượng bán thành phẩm, sản phẩm.

 

•   Phòng Bảo vệ

 

    - Tham mưu cho Tổng giám đốc, Ban chỉ huy quân sự công ty về công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh, phòng cháy chữa cháy, thiên tai địch họa.

 

    - Thực hiện các nhiệm vụ về: Kiểm tra, đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động trên mặt bằng công ty và vùng nước cảng của công ty; quản lý việc trông coi tài sản; giám sát, hướng dẫn khách ra vào công ty; phối hợp lực lượng tự vệ để thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của công ty, ban chỉ huy quân sự công ty.

 

KHỐI TRỰC TIẾP SẢN XUẤT & TRƯỜNG HỌC

 

    - Các đơn vị thành viên trực thuộc công ty hoạt động theo chế độ hạch toán nội bộ, Giám đốc xí nghiệp là người chịu trách nhiệm toàn bộ mọi hoạt động của đơn vị mình trước công ty.

 

    - Các đơn vị thành viên thuộc công ty gồm 07 xí nghiệp và 01 trường đào tạo nghề.

 

•   Xí nghiệp Ôtô khách

 

    - Chức năng nhiệm vụ: Sản xuất đóng mới các loại xe ôtô khách, ôtô buýt, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe ôtô các loại.

 

•   Xí nghiệp Ôtô tải

 

    - Có chức năng nhiệm vụ: Sản xuất đóng mới các loại xe ôtô tải, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe ôtô các loại.

 

•   Xí nghiệp Cảng Trường Thọ

 

    - Có chức năng nhiệm vụ: Khai thác cảng sông và các dịch vụ liên quan theo đăng ký kinh doanh của công ty.

 

•   Xí nghiệp Cơ khí đóng tàu

 

    - Có chức năng nhiệm vụ: Sản xuất đóng mới các loại phương tiện vận tải thủy, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện thủy các loại.

 

•   Xí nghiệp Cơ khí kết cấu thép

 

       - Có chức năng nhiệm vụ: Sản xuất kết cấu thép các loại, phụ tùng động cơ ôtô, gia công lắp đặt thiết bị đồng bộ.

 

•   Xí nghiệp Xây dựng

 

    - Có chức năng nhiệm vụ: Xây dựng công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng.

 

•   Xí nghiệp Xử lý chất thải công nghiệp

 

    - Có chức năng nhiệm vụ: Sản xuất than đốt từ bùn dầu, dịch vụ công nghiệp.

 

•   Trường Kỹ thuật Cơ khí Giao thông

 

    - Có chức năng nhiệm vụ: Đào tạo các ngành nghề về cơ khí giao thông.