Thư viện ảnh tracomeco Giới thiệu tracomeco tin tức tracomeco tin tức tracomeco Xây dựng Cơ khí
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007
Vào ngày 15/5/2008, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 được tổ chức tại hội trường công ty.
Danh sách các điểm giao dịch chứng khoán TVSI
Kính gởi: Quý cổ đông Công ty CP Cơ khí Xây dựng Giao thông
Chứng khoán Tracomeco
- Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2010 - Báo cáo kết quả hoạt động xản xuất kinh doanh năm 2010 - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010