Thư viện ảnh tracomeco Giới thiệu tracomeco tin tức tracomeco tin tức tracomeco Xây dựng Cơ khí

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco sẽ diễn ra vào lúc 08h00p ngày 04/6/2015 tại hội trường Công ty.


 

 

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG - TRACOMECO

-----*-----

 

 

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

 

     Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Xây dựng Giao thông trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

 

1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08 giờ ngày thứ năm 04 tháng 6 năm 2015

 

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cơ khí Xây dựng Giao thông - Phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ chí Minh

 

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014

- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2014

- Thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi

- Các vấn đề khác thông qua Đại hội

 

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/5/2015 do Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) cung cấp đều được tham dự (Danh sách cổ đông chốt ngày 19/5/2015 cũng là danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2014)

 

5. Hồ sơ tham dự Đại hội:

- Các cổ đông nhận tài liệu tại Phòng Nhân Chính, Công ty CP Cơ khí Xây dựng Giao thông hoặc tham khảo tài liệu tại đây (xem bên dưới thông báo này)

- Những cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân khác thay mặt tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty và gửi về Phòng Nhân Chính (Trực tiếp, qua fax hoặc qua đường bưu điện) trước ngày 01/6/2015

 

* Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) và CMND để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

 

Trân trọng thông báo!

                                                                                                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                                                                                                Đào Việt Phương

 


 

 

  TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VN                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Công ty CP Cơ khí - Xây dựng Giao thông                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            -----*-----                                                                                                              ---------o0o---------

                                                                                                                                     Tp. HCM, ngày 04 tháng 6 năm 2015

 

                                                                                        CHƯƠNG TRÌNH

 

                                                                 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

 

Stt

Thời gian

Nội dung

1

8h00p - 8h30p

  Tiếp đón khách mời và các cổ đông

2

8h30p - 8h45p

  Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự

3

8h45p - 8h55p

  Báo cáo cơ cấu cổ đông, số cổ đông hiện diện

4

8h55p - 9h05p

  Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội; Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu

5

9h05p - 9h20p

  Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015

6

9h20p - 9h30p

Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD năm 2014

7

9h30p - 10h00p

Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

8

10h00p - 10h10p

Thông qua các vấn đề tại đại hội:

 

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

b. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát

c. Danh sách Công ty Kiểm toán và mức chi phí

9

10h10p - 10h15p

Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

10

10h15p - 10h20p

Thông qua biên bản Đại hội

11

10h20p

Tổng kết  - Tuyên bố bế mạc Đại hội


 

 

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VN                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Công ty CP Cơ khí - Xây dựng Giao thông                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   -----*-----                                                                                                                             ---------o0o---------

                                                                                                                                                 Tp.HCM, ngày    tháng 6 năm 2015

 

DỰ THẢO

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2015

 

     Việc khôi phục nền kinh tế với các chính sách vĩ mô của Chính phủ trong năm 2014 đã có những chuyển biến tích cực: Chỉ số giá tiêu dùng, lãi suất giảm; dư nợ tín dụng tăng, thanh khoản của hệ thống ngân hàng tốt hơn; tỷ giá ổn định. Với tác động trên tình hình sản xuất và tiêu thụ xe trong năm 2014 của Công ty khả quan, tăng trưởng 110% so với 2013.

 

KẾT QUẢ SXKD 2014 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

 

A. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2014:

 

I. Sản xuất kinh doanh:

     Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2014 – 1.246,189 tỷ đồng (không bao gồm phần thuế VAT) đạt  101,3 % kế hoạch .

     Lĩnh vực, sản phẩm cụ thể như sau:

* Công nghiệp đạt giá trị 1.199,756 tỷ đồng, chiếm 96,3% tổng giá trị sản lượng

- Ôtô khách kiểu County 29 chỗ sản xuất 453 xe, tiêu thụ 475 xe

- Ôtô khách kiểu Universe G42 ~ K47 chỗ sản xuất 195 xe, tiêu thụ 195 xe

- Ôtô buýt B80 - CNG sản xuất 1 xe

* Khai thác dịch vụ đạt giá trị sản luợng 46,433 tỷ đồng, chiếm 3,7% tổng giá trị sản lượng trong đó:

- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, khai thác cảng đạt giá trị sản lượng 7,587 tỷ đồng, chiếm 16% giá trị sản lượng khai thác dịch vụ.

- Giá trị các dịch vụ công nghiệp khác 38,85 tỷ đồng, chiếm 84% giá trị sản lượng khai thác dịch vụ

 

II. Hoạt động đầu tư:

- Đầu tư tài chính tại Công ty VMG đến nay Công ty chưa thoái vốn được

     Tổng số cổ phiếu đầu tư tại VMG đến 31/12/2014: 429.362 CP

- Đầu tư dự án Cụm công nghiệp dịch vụ Tracomeco tại Khu công nghiệp Ông Kèo – xã Phước Khánh – huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai gồm các hạng mục: thiết kế quy hoạch tổng thể mặt bằng trình cơ quan chức năng phê duyệt, hỗ trợ bồi thường; Kinh phí: 9 tỷ đồng

     Tuy nhiên đến nay chưa triển khai được do giá hỗ trợ bồi thường cơ quan chức năng địa phương đề nghị tăng từ 70.000đ/m2 lên 175.000đ/m2

- Phối hợp với Tổng Công ty nghiên cứu, sản xuất thành công xe bus hoạt động bằng khí CNG. Sản phẩm đã cung cấp cho Liên hiệp Hợp tác xã vận tải TP.HCM tham gia vận chuyển hành khách tại thành phố HCM.

 - Thực hiện dự án di dời và xây mới căn tin tại khu vực để xe; diện tích 200m2 – giá trị đầu tư: 420 triệu

- Thực hiện dự án xây dựng showroom tại khu vực căn tin cũ; diện tích 400m2 ; giá trị đầu tư: 1,857 tỷ

 -  Hoàn thành khối lượng công việc còn lại trong dự án nâng cấp dây chuyền sản xuất Ôtô 

- Tạm dừng thực hiện dự án xây dựng khu vực thay đồ + tủ đựng quần áo và khu vực nghỉ giữa ca cho công nhân - giá trị đầu tư 300 triệu đồng.

- Đang tiến hành nghiên cứu mặt bằng, vị trí cho dự án thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội; mục đích: kinh doanh, bảo hành, bảo trì xe tại khu vực phía Bắc.

 

III. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đạt được:

 

TT

Chỉ tiêu

Thực hiện 2014 

(triệu đồng)

% so với KH  2014

1

Giá trị sản lượng

1.246,19

101,23

2

Tổng doanh Thu

1.169,37

100,11

3

Nộp ngân sách

175,765

100,36

4

Tổng thu nhập của CB - CNV

57,76

0,95

5

Thu nhập bình quân

9,5

105

6

Lợi nhuận trước thuế

104,74

231

7

Lợi nhuận sau thuế

81,6

231,6

 

 

 IV. Công tác quản trị – điều hành:

- Trong năm HĐQT đã tổ chức đầy đủ các phiên họp thường kỳ, nội dung các phiên họp có sự tham gia của Bộ máy điều hành, giúp HĐQT có cơ sở quyết định đúng những chính sách, chủ trương.

- Công ty tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lắp ráp ôtô khách, ôtô bus và dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng.

 

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2015:

 

I. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng GTSL KH 1.333,17 tỉ đồng

- Tổng doanh thu KH  1.286  tỉ đồng

     Phân bổ, tổng giá trị sản lượng KH 2015

1. Công nghiệp – kế hoạch thực hiện 1256,36 tỷ đồng, chiếm 94,23% giá trị tổng sản lượng kế hoạch năm. Sản phẩm chủ lực vẫn là ôtô khách, ôtô bus các loại. Tập trung nghiên cứu phát triển tiếp thị dòng xe có kiểu dáng hiện đại, nội thất sang trọng. Chi tiết như sau:

- Ôtô khách kiểu County 550 xe.

- Ôtô khách kiểu Universe 216 xe

- Ôtô buýt CNG  2 xe

- Nghiên cứu sản xuất mới ôtô khách loại trung 20 xe

2. Khai thác dịch vụ kế hoạch thực hiện 47,64 tỷ đồng, chiếm 3,6% giá trị tổng sản lượng kế hoạch năm  

3. Tiêu thụ sản phẩm ôtô kế hoạch thực hiện 29,17 tỷ đồng, chiếm 2,17% giá trị tổng sản lượng kế hoạch năm

 

 II.Hoạt động đầu tư:

- Đầu tư tài chính tại Công ty VMG

     Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty VMG, cụ thể:

* Tổng số cổ phiếu đầu tư tại VMG đến 01/01/2015: 429.362 CP

* HĐQT Công ty đề xuất giá bán không thấp hơn 1.500 đ/CP.

- Tiếp tục đầu tư dự án Cụm công nghiệp dịch vụ Tracomeco tại Khu công nghiệp Ông Kèo – xã Phước Khánh – huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai gồm các hạng mục: thiết kế quy hoạch tổng thể mặt bằng trình cơ quan chức năng phê duyệt, hỗ trợ bồi thường (do đơn giá tăng) và tiến hành xây dựng các công trình phụ trợ và nhà máy; Kinh phí: 75 tỷ đồng

- Đầu tư thêm dây chuyền sản xuất xe khách – giá trị đầu tư 30 tỷ đồng

—- Đầu tư thêm dây chuyền sơn – giá trị đầu tư 4 tỷ đồng

- Tiếp tục thực hiện dự án thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội; mục đích: kinh doanh, bảo hành, bảo trì xe tại khu vực phía Bắc – Giá trị đầu tư: Đất: 8 tỷ; nhà xưởng 1 tỷ đồng; văn phòng 500 triệu đồng – Tổng cộng: 9,5 tỷ đồng 

 

 III. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu phấn đấu đạt được:

 

TT

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2015

(Triệu đồng)

1

Vốn điều lệ

51.000

2

Tổng giá trị sản lượng

1.333,17

3

Doanh thu

1.262,97

4

Nộp ngân sách

189,47

5

Tổng thu nhập của CB - CNV

60.000

6

Thu nhập bình quân người/ tháng

10

7

Lợi nhuận trước thuế

60

8

Lợi nhuận sau thuế

46,8

9

Dự kiến cổ tức

25

 

IV. Công tác khác

- Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý vật tư.

- Tiếp tục nghiên cứu đưa ra các dòng xe mới phù hợp với nhu cầu của thị trường.

- Nghiên cứu sử dụng công nghệ mới vào sản xuất ôtô

- Phát triển mở rộng dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa xe ôtô

 

KẾT LUẬN

 

     Năm 2014 Công ty CP Cơ khí Xây dựng Giao thông tiếp tục phát huy và ổn định trong SXKD, các chỉ tiêu đều đạt được kết quả cao hơn so với kế hoạch đề ra, đó chính là nhờ sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của Ban điều hành, tập thể CB - CNV Công ty và điều này đã tạo được một nền tảng vững chắc cho Tracomeco.

     Năm 2015 Công ty CP Cơ khí xây dựng Giao thông quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ KH và đơn vị cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của Tổng Công ty CN ÔTô Việt Nam – Bộ GTVT cũng như các cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng!

                                                                                                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                                                             (Đã ký)

 


 

 

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VN                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Công ty CP Cơ khí - Xây dựng Giao thông                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   -----*-----                                                                                                                             ---------o0o---------

                                                                                                                                                 Tp.HCM, ngày    tháng 6 năm 2015

 

DỰ THẢO

BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

 

I. ĐÁNH GIÁ

 

     Đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Công ty đã được thông qua tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông, Công ty cần vốn đầu tư vào các nội dung sau:

1. Đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất xe khách loại trung tại Tracomeco Thủ Đức; giá trị đầu tư 30 tỷ đồng

2. Đầu tư mở rộng dây chuyền sơn, giá trị đầu tư 4 tỷ đồng

3. Thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội; mục đích kinh doanh bảo hành, bảo trì xe khu vực phía bắc, giá trị đầu tư đất 8 tỷ, nhà xưởng 1 tỷ, văn phòng 500 triệu, tổng cộng 9,5 tỷ đồng

4. Đầu tư xây dựng tại Nhơn trạch:

     Tiếp tục đầu tư dự án Cụm công nghiệp dịch vụ Tracomeco trong 2015 tại Khu công nghiệp Ông Kèo – xã Phước Khánh – huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai gồm các hạng mục: thiết kế quy hoạch tổng thể mặt bằng trình cơ quan chức năng phê duyệt và hỗ trợ bồi thường; Kinh phí: 75 tỷ đồng

     Riêng việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân di dời được Tỉnh Đồng Nai áp dụng theo Luật đất đai 2013 làm hệ số K trong đơn giá đền bù tăng từ 0 lên 1,5 lần dẫn đến kinh phí đền bù tăng từ 30 tỷ lên 75 tỷ.

     Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đươc kiểm toán như sau :

 

I

Vốn chủ sở hữu

159.940.553.912

1

Vốn điều lệ

51.000.000.000

2

Quỹ đầu tư phát triển

42.360.428.930

3

Quỹ dự phòng tài chính

6.800.000.000

4

Thặng dư vốn

828.302.305

5

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

58.951.822.684

II

Tình hình vốn đã sử dụng

559.360.445.535

1

Tài sản ngắn hạn

509.968.057.545

2

Tài sản dài hạn

49.392.387.990

III

Nguồn vốn mất cân đối

399.419.891.616

 

     Như vậy để thực hiện kế hoạch năm 2015, Công ty cần có nhu cầu về vốn lớn, mặc khác để khắc phục tồn tại mà các ngân hàng luôn cảnh báo, nguồn vốn của Công ty đang mất cân đối nên sẽ cắt giảm hạn mức tín dụng nếu Công ty không cơ cấu lại vốn.

     Hơn nữa, dự án xây dựng CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TRACOMECO đã đăng ký với Tỉnh Đồng Nai chính thức khởi công từ Quý II/2014 và chiến lược phát triển của Công ty được xác định chủ yếu là lĩnh vực ô tô, cơ khí, kinh doanh dịch vụ Cảng, kho bãi và tăng cường mở rộng hợp tác kinh doanh với các đối tác. Do đó để đảm bảo nguồn vốn cho chiến lược phát triển nêu trên cũng như nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của Công ty trong thời gian tới, việc tăng vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu chuyển đổi là hết sức cấp thiết.

     Trên cơ sở đó Công ty cổ phần Cơ khí – Xây dựng Giao thông dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi: 52.500.000.000 đ.

 

II. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

 

1/ Đánh giá:

     Trái phiếu chuyển đổi là trái phiếu có thể chuyển thành cổ phiếu thường vào một thời điểm được xác định trước trong tương lai. Trái phiếu này có đặc điểm là lãi suất cố định và tương đối thấp so với các loại trái phiếu khác, song trái phiếu chuyển đổi sẽ đem lại cho nhà đầu tư lợi nhuận lớn hơn khi chuyển đổi thành loại cổ phiếu thường của công ty và đây cũng chính là điểm hấp dẫn của trái phiếu chuyển đổi.

     Về bản chất, trái phiếu chuyển đổi được coi là một sản phẩm lồng ghép giữa trái phiếu DN và quyền mua cổ phiếu do chính DN phát hành. Quyền mua cổ phiếu cho phép người nắm giữ có quyền, mà không có nghĩa vụ mua cổ phiếu tại một thời điểm trong tương lai với một mức giá xác định trước.

     Trái phiếu chuyển đổi của Công ty CP Cơ khí Xây dựng Giao thông dự kiến phát hành chỉ cho Nhà đầu tư chiến lược

     Nhà đầu tư chiến lược với một nguồn lực vốn dồi dào, kinh nghiệm kinh doanh sẽ hỗ trợ cho công ty kỹ năng quản lý, tiếp thị, khả năng tiếp cận với những thị trường mới, khách hàng mới... Bằng cách đó, họ mong đợi công ty sẽ có thể đạt được những khoản lợi nhuận vượt trội so với các công ty trong ngành và họ được thụ hưởng với Công ty thành quả đó.

     Ngoài nhà đầu tư chiến lược không thể không kể đến các Nhà điều hành, quản lý Công ty là những người gắn bó lâu năm và đóng góp cho sự nghiệp phát triển và thành công như hôm nay (họ cũng được xem là một đối tác, một tài sản vô hình).

     Chính vì vậy để kế hoạch xây dựng Cụm Công nghiệp Tracomeco tại Nhơn Trạch và  các chỉ tiêu nhiệm vụ 2015 được thành công, Công ty xin đề xuất tăng vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các đối tác chiến lược .

 

2/ Định hướng và tiêu chí cho đối tác chiến lược

     Vấn đề lựa chọn đối tác chiến lược đối với doanh nghiệp trong thời gian qua còn khá nhiều hạn chế và nhìn chung chưa thành công. Điều này phản ánh hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện nay đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển. Nhà đầu tư chiến lược đang bắt đầu trở nên đặc biệt quan trọng đối với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp đó là việc hỗ trợ công nghệ, quản trị, phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

     Nếu việc lựa chọn cổ đông chiến lược không được cải thiện tốt thì doanh nghiệp sẽ khó thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn: "quản lý, quản trị yếu kém -> thiếu vốn kinh doanh hoặc thiếu công nghệ, vật tư đầu vào, phát triển thị trường -> hoạt động kém -> không có nhà đầu tư mới (nhà đầu tư chiến lược) -> thiếu vốn...".

     Do đó việc thay đổi nhận thức, tư duy lại về lựa chọn nhà đầu tư chiến lược - coi đó là giải pháp tái cơ cấu lại doanh nghiệp (chứ không phải là bán doanh nghiệp để lấy tiền...) sẽ giúp doanh nghiệp thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn bấy lâu nay.

     Chính từ định hướng trên và việc đề nghị của phía đối tác, các đại lý được mua cổ phần, cũng như đánh giá của Tracomeco “nếu không có sự ràng buộc từ đầu tư tài chính” (qua hình thức mua cổ phần Tracomeco) của các đối tác trên thì chỉ tiêu kế hoạch của Tracomeco khó thực hiện được; sản lượng, doanh thu, lợi nhuận thấp và hệ lụy kéo theo là sự tan rã của các đại lý mà lâu nay Tracomeco xây dựng.

     Do đó để phát trển bền vững, tăng năng lực cạnh tranh, Công ty cần các đại lý tiêu thụ sản phẩm ôtô, chuyển giao công nghệ và giao nhận hàng hải là rất quan trọng, nếu không là cổ đông chiến lược của Công ty.

     Vì vậy đối tác chiến lược được xác định qua các nhóm:

- Nhóm chuyển giao công nghệ và liên kết nhập khẩu xe nguyên chiếc

- Nhóm đại lý bán hàng, phát triển thị trường  cho Tracomeco

- Nhóm dịch vụ giao nhận logicstic tại các cảng container

- Cán bộ đầu ngành Công ty.

     Tiêu chuẩn nhà đầu tư chiến lược:

     Quy định chung:

      Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước có năng lực tài chính và có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty và hỗ trợ Công ty về: chuyển giao công nghệ, liên kết kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, quản trị DN, phát triển thị trường.

     Tiêu chuẩn được xem xét:

1. Tổ chức là pháp nhân

2. Đối tác với Tracomeco ít nhất 3 năm

3. Tổng giá trị giao dịch trong quá trình hợp tác với Tracomeco không dưới 120 tỷ đồng (đối với đại lý)

4. Có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty và hỗ trợ Công ty về: công nghệ, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

5. Tổ chức là đơn vị thành viên Vinamotor.

 

II. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH

 

1. Mục đích phát hành

     Thực hiện tái cấu trúc nguồn vốn Công ty theo hướng chuyển nợ thành vốn để tăng quy mô hoạt động của Công ty từ năm 2016.

2. Phương án phát hành

 

Tên trái phiếu

Trái phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông

Tên viết tắt

TRACOMECO 2015

Loại trái phiếu

Trái phiếu chuyển đổi, không bảo đảm bằng tài sản

Hình thức trái phiếu

Bút toán ghi sổ có ghi danh

Kỳ hạn trái phiếu

01÷ 02 năm

Lãi suất trái phiếu

0%/ năm

Kỳ hạn trả lãi

Tiền lãi trái phiếu được thanh toán 01 lần cho người sở hữu trái phiếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào cuối kỳ trái phiếu chuyển đổi (ngày đáo hạn của trái phiếu)

Mệnh giá trái phiếu

750.000.000 đồng/ 01 trái phiếu

Đồng tiền phát hành

Việt Nam đồng (VNĐ);

Tổng số trái phiếu dự kiến phát hành

70 Trái phiếu (Bảy mươi trái phiếu)

Giá phát hành

Bằng mệnh giá 750.000.000 đồng/ 01 trái phiếu

Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành

52.500.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)

Phương thức phát hành trái phiếu

Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành

Đại lý phát hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Thời điểm phát hành dự kiến

Ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt

Đối tượng phát hành

* Không quá 10 nhà đầu tư

 

Chuyển nhượng trái phiếu

Trái phiếu bị giới hạn chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Xử lý số trái phiếu không đặt mua hết

Ủy quyền cho HĐQT xử lý trái phiếu không phân phối hết cho các đối tượng phù hợp để thực hiện phương án trái cấu trúc nguồn vốn và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, theo các tiêu chí sau:

- Là cổ đông gắn bó lâu dài của Công ty trong những năm qua;

- Là đối tác kinh doanh đã hợp tác lâu dài với Công ty, hiểu về bản chất ngành nghề và mô hình hoạt động và quản lý của Công ty;

- Đã hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua;

- Có khả năng thúc đẩy hoạt động SXKD của Công ty trong tương lai;

- Đối tác có khả năng tư vấn, định hướng chiến lược, tư vấn quản trị điều hành, tư vấn quản trị tài chính, tư vấn các cơ hội, dự án đầu tư mới.

 

Quyền của người sở hữu trái phiếu

- Được quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông theo quy định tại phương án phát hành.

- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, và cầm cố trong các quan hệ dân sự và quan hệ tín dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Các quyền và nghĩa vụ khác của người sở hữu trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều kiện chuyển đổi

Toàn bộ trái phiếu chuyển đổi phát hành bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu tại thời điểm đáo hạn trái phiếu

Tỉ lệ chuyển đổi

01:50.000 nghĩa là trái chủ sở hữu 01 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 50.000 cổ phiếu của Công ty.

Giá chuyển đổi

15.000 đồng/ 01 cổ phiếu

Thời hạn chuyển đổi           

Sau 01÷ 02  năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để điều chỉnh tăng vốn;

Cam kết đối với chủ sở hữu trái phiếu

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sau khi thực hiện chuyển đổi và các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành đối với chủ sở hữu trái phiếu.

 

     DANH SÁCH ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC:

 

STT

DOANH NGHIỆP

ĐỊA ĐIỂM

PHÂN PHỐI

1

CÔNG TY CP CƠ KHÍ 19/8

Hà Nội

14 TRÁI PHIẾU

2

CTY CP ĐẦU TƯ THÁI DƯƠNG

Hà Nội

15 TRÁI PHIẾU

3

CTY CP XUẤT NHẬP KHẦU SÀI GÒN AAA

TP.HCM

18 TRÁI PHIẾU

4

CÔNG TY CP TIẾP VẬN MIỀN NAM

TP.HCM

18 TRÁI PHIẾU

5

ĐẠI DIỆN CÁN BỘ ĐẦU NGÀNH CÔNG TY

TP.HCM

5 TRÁI PHIẾU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN TĂNG THÊM

 

     Theo kế hoạch số vốn thu được sẽ là: 52.500.000.000 đồng, kế hoạch sử dụng được phân bổ vào các hạng mục đầu tư tại Phần I

     Như vậy, ngoài số vốn tăng thêm đợt này Công ty sẽ phải tiếp tục huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau trong đó chủ yếu là từ nguồn vốn vay thương mại.

 

IV. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

 

     Việc phát hành trái phiếu CĐ là một trong những biện pháp góp phần thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2015, phấn đấu đem lại mức lợi nhuận năm 2016 cho cổ đông, đồng thời với mức vốn và tổng tài sản có tăng cao, Công ty sẽ thực hiện được các kế hoạch chiến lược về giải pháp kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

     Với việc bổ sung nguồn vốn, dự kiến Công ty sẽ đạt được một số chỉ tiêu kinh doanh và lợi nhuận đem lại cho Cổ đông trong năm 2016 và các năm sau:

 

STT

CHỈ TIÊU

Đơn vị

NĂM 2015

NĂM 2016

NĂM 2017

01

Vốn điều lệ

 Triệu đồng

51.000

86.000

86.000

02

Doanh thu

Triệu đồng

1.262.970

2.000.000

2.500.000

03

Các khoản nộp ngân sách

Triệu đồng

189.000

265.000

350.000

04

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

60.000

95.000

118.000

05

Cổ tức bình quân hàng năm trả cho cổ đông

%

25

30

30

06

Lao động bình quân năm

Người

500

550

550

 

V. KHẢ NĂNG QUẢN TRỊ, NĂNG LỰC QUẢN LÝ, QUY MÔ HOẠT ĐỘNG:

 

- Ban lãnh đạo là những người có năng lực, trình độ, có nhiều năm kinh nghiệm

- Khả năng quản lý doanh nghiệp ngày càng được cải thiện

- Cơ chế quản trị và điều hành thống nhất, hiệu quả, và phối hợp thường xuyên giữa HĐQT và BĐH trong hoạt động kinh doanh. Sự tham gia của các TV HĐQT trong việc điều hành Công ty là một yếu tố giúp Công ty hoạt động an toàn, hiệu quả.

- Đội ngũ CB - CNV là những người có năng lực, sáng tạo và nhiệt huyết làm việc.

- Việc tăng vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu chuyển đổi tạo cơ sở để Công ty ngày càng phát trển vững chắc về quy mô cũng như trong hoạt động SXKD. Với bộ máy và đội ngũ CB - CNV hiện nay, Công ty sẽ quản lý một cách hữu hiệu trở thành một Công ty có tốc độ phát triển nhanh và an toàn.

 

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội cổ đông thông qua để triển khai thực hiện.

 

                                                                                             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                          CHỦ TỊCH

                                                                                                           (Đã ký)

 


 

 

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VN                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Công ty CP Cơ khí - Xây dựng Giao thông                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   -----*-----                                                                                                                             ---------o0o---------

                                                                                                                                                 Tp.HCM, ngày    tháng 6 năm 2015

 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí – Xây dựng Giao thông;

- Căn cứ Báo cáo kiểm toán được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).

 

Năm 2014, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Cơ khí – Xây dựng Giao thông đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo kết quả như sau:

 

I. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

 

     BKS đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014, đồng thời với việc xem xét Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).

 

     Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014, kết quả hoạt động cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 đã phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và quy định pháp lý có liên quan. Trên cơ sở đó BKS đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty, số liệu cụ thể như sau:

 

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (RÚT GỌN)

                                                                                              Đơn vị tính: VNĐ

TT

Chỉ tiêu

                     31/12/2014

                                                 31/12/2013

I

Tổng cộng tài sản

559,360,445,535

399,083,532,302

 1

Tài sản ngắn hạn

509,968,057,545

356,454,439,306

 2

Tài sản dài hạn

49,392,387,990

42,629,092,996

II

Tổng cộng nguồn vốn

559,360,445,535

399,083,532,302

1

Nợ ngắn hạn

380,833,655,616

269,294,147,313

2

Nợ dài hạn

18,586,236,000

7,444,377,000

3

Nguồn vốn chủ sở hữu

159,940,553,919

122,345,007,989

 

 

 

 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

                                                                                               Đơn vị tính: VNĐ

TT

CHỈ TIÊU

                  31/12/2014

                                   31/12/2013

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1,173,901,356,674

959,172,410,584

2

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

1,169,372,986,674

948,482,183,313

3

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

103,825,426,516

44,466,521,966

4

Lợi nhuận khác

921,401,349

426,899,257

5

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

104,746,827,865

44,893,421,223

6

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

25,596,991,915

8,939,291,752

7

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

(2,451,208,980)

(544,270,656)

8

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

81,601,044,930

36,498,400,127

9

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

16,000

7,157

             

 

Nhận xét:

 

     Năm 2014 kinh tế thế giới trải qua hai giai đoạn khác biệt. Sáu tháng đầu năm trôi qua với nhiều triển vọng nhưng sáu tháng cuối năm chứng kiến nhiều bất ổn khiến kinh tế thế giới gặp nhiều thách thức.

 

     Đối với kinh tế Việt Nam, năm 2014 mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng kinh tế vĩ mô nước ta đã thoát đáy khủng hoảng, từng bước đi vào ổn định và có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt được 5,98% (cao hơn so với mục tiêu 5,8% và mức 5,42% trong năm 2013), trong đó quý I tăng 5,06%, quý II tăng 5,34%, quý III tăng 6,07% và quý IV tăng 6,96%.

 

     Với những chuyển biến tích cực và ổn định của kinh tế vĩ mô đã tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không chỉ ổn định mà tiếp tục phát triển. Trong năm 2014 Công ty đã đạt được những kết quả khả quan như: Doanh thu thuần đạt 1,169 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2013; Lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ, tăng 125%  so với năm 2013; Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 16,000 đồng, tăng  123% so với năm 2013. Về cơ bản, tình hình kinh doanh hiện tại của công ty đang phát triển ổn định cả về sản xuất kinh doanh và thị trường bán hàng.

 

     Các số liệu trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty tại ngày 31/12/2014 cho thấy tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, khả năng thanh toán hiện thời được đảm bảo, cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn hợp lý nên hiệu quả sử dụng vốn của Công ty được ổn định.

 

     TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

 

     Trước tình hình thị trường và môi trường hoạt động kinh doanh có nhiều biến động, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tiến hành xây dựng cơ chế làm việc và trao đổi linh hoạt trong hệ thống để trực tiếp nắm bắt tình hình, có chỉ đạo xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong hoạt động kinh doanh, nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, đạt hiệu quả cao với mục tiêu là hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 mà Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể:

 

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

KH năm 2014

Thực hiện năm 2014

Tỷ lệ TH/KH 2014

1

Tổng giá trị sản lượng

Trđ

1,231,003

1,246,189

102,4%

2

Tổng doanh thu các hoạt động

Trđ

1,168,023

1,169,373

100,1%

3

Nộp ngân sách

Trđ

175,203

175,765

100,3%

4

Lợi nhuận trước thuế

Trđ

45,000

104,746

232,8%

5

Lợi nhuận sau thuế

Trđ

31,100

81,601

262,4%

6

Tổng thu nhập của CBCNV

Trđ

60,000

57,760

95,0%

7

Thu nhập bình quân người/ tháng

Trđ

9

9,5

105,5%

8

Dự kiến cổ tức

%

25

25

100,0%

 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014:

 

     Trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Họp triển khai các công việc của Ban Kiểm soát và thực hiện phân công công việc.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để góp phần thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

- Xem xét các hệ thống văn bản pháp lý của Công ty và việc tuân thủ các qui định của Pháp luật Nhà nước.

 

III. KẾT LUẬN:

 

- Qua kiểm tra, giám sát BKS đánh giá HĐQT và Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, quy chế và điều lệ Công ty;

- Trong năm HĐQT đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, bám sát các diễn biến của nền kinh tế để đề ra những quyết định đúng đắn và phù hợp nhằm triển khai tốt các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Hệ thống tổ chức kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định;

- Công ty đã quản lý, sử dụng vốn và các nguồn lực khác đúng mục đích và phát triển theo nhu cầu cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh;

- Tổ chức bộ máy quản lý các đơn vị sản xuất phù hợp mục tiêu nhiệm vụ của Công ty, phân công và điều động nguồn lực giữa các đơn vị trực thuộc đảm bảo hiệu quả;

- Ban Kiểm soát nhất trí với đánh giá của Hội đồng quản trị Công ty qua báo cáo được trình bày tại Đại hội. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!                                                                

                                                                    

                                                                                                                                                                   TM. BAN KIỂM SOÁT

                                                                                                                                                                              TRƯỞNG BAN

                                                                                                                                                                               (Đã ký)                                                       

 


 

 

 

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VN                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Công ty CP Cơ khí - Xây dựng Giao thông                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   -----*-----                                                                                                                             ---------o0o---------

                                                                                                                                                 Tp.HCM, ngày    tháng 6 năm 2015

 

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

PHẦN I

 

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

 

- Căn cứ kết quả báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán và thông qua tại Đại hội theo báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí Xây dựng Giao thông.

- Căn cứ Điều lệ Công ty và các qui định tài chính của Nhà nước ban hành.

  

     Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Xây dựng Giao thông kính trình đại hội kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ như sau:

 

STT

Chỉ tiêu

Số tiền ( VNĐ )

I

II

III

1

2

3

4

5

IV

Tổng doanh thu thực hiện

Lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận phân phối :   

Trích quĩ đầu tư phát triển

Trích quĩ phúc lợi                 

Trích quĩ khen thưởng          

Trích quĩ khen thưởng HĐQT,BKS 

Chia cổ tức 25 %

Lợi nhận chưa phân phối

1 169 372 986 674

81 601 044 930

68 870 000 000

45 000 000 000

3 000 000 000

7 000 000 000

1 120 000 000

12 750 000 000

12 731 044 930

 

PHẦN II

 

PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NHƯ SAU:

 

- Lợi nhuận chia cổ tức năm 2014 bằng 25%

- Sau khi trừ tạm ứng cổ tức đã chi đợt một 15%, cổ tức còn lại (10%) được chia theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/5/2015 cho 5.100.000 cổ phiếu phổ thông.

- Thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2014 dự kiến tháng 7/2015.

 

     Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua

     Trân trọng!

                                                                                                                                  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                      (Đã ký)

 


 

 

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VN                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Công ty CP Cơ khí - Xây dựng Giao thông                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   -----*-----                                                                                                                             ---------o0o---------

                                                                                                                                                 Tp.HCM, ngày    tháng 6 năm 2015

 

DỰ THẢO

BÁO CÁO CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

PHẦN I

 

THÙ LAO - THƯỞNG HĐQT, BAN KIỂM SOÁT - BAN ĐIỀH HÀNH NĂM 2014

 

1. Thù lao – thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đ/ tháng

- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đ/ tháng

- Trưởng Ban Kiểm soát: 5.000.000 đ/ tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 4.000.000 đ/ tháng

* Quỹ thưởng 2015 bằng 1% lợi nhuận sau thuế và phần vượt mức kế hoạch sẽ được thưởng thêm 5% cho phần lợi nhuận tăng thêm.

 

2. Ngoài chế độ thưởng chung của Công ty, Ban điều hành sẽ được được thưởng phần vượt mức kế hoạch lợi nhuận tăng thêm không thấp hơn quy định của HĐQT - BKS.

 

PHẦN II

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN

 

     Căn cứ vào danh sách các Công ty Kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán chấp thuận và ý kiến đề nghị của Ban kiểm soát Công ty. Để tạo sự chủ động cho Công ty trong tổ chức thực hiện. HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế

- Công ty kiểm toán DTL

* Chi phí kiểm toán không quá 150.000.000đ

 

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội cổ đông thông qua để triển khai thực hiện.

 

                                                                                                  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                CHỦ TỊCH

                                                                                                                   (Đã ký)

 

 Các tin khác