Thư viện ảnh tracomeco Giới thiệu tracomeco tin tức tracomeco tin tức tracomeco Xây dựng Cơ khí

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt I năm 2016

Công ty Cổ phần Cơ Khí Xây Dựng Giao Thông thông báo về việc tạm trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức đợt I năm 2016


 

 

Thông báo

 

              Kính Gởi: QUÝ CỔ ĐÔNG

           

            Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Khí Xây Dựng Giao Thông.

            Căn cứ vào quyết toán quý III/2016.

            Căn cứ Nghị quyết của HĐQT ngày 15/12/2016.

 

           Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí - Xây dựng Giao thông trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc tạm trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức đợt I năm 2016 như sau:

 

STT

Chỉ tiêu

Số tiền (VNĐ)

1

 

 

 

 

 

 

 

Lợi nhuận phân phối dự kiến và tạm trích các quỹ như sau:

-         Trích quỹ phúc lợi                 

-         Trích quỹ khen thưởng          

-         Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS 

-         Tạm ứng cổ tức 15%

 

15.500.000.000 đồng

1.000.000.000 đồng

1.000.000.000 đồng

600.000.000 đồng

12.900.000.000 đồng

 

 

Thời gian tạm ứng cổ tức đợt I: Ngày 28/12/2016

Thời gian chốt cổ đông 22/12/2016.

 

Trân trọng thông báo!.

 

                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                                                                                      (Đã ký)

 

                                                                    ĐÀO VIỆT PHƯƠNG
Các tin khác