Thư viện ảnh tracomeco Giới thiệu tracomeco tin tức tracomeco tin tức tracomeco Xây dựng Cơ khí

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco sẽ diễn ra vào lúc 08 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 02/6/2015 tại hội trường Công ty.


 

 

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG - TRACOMECO

-----*-----

 

 

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

 

     Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

 

1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 02 tháng 6 năm 2016

 

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ chí Minh

 

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015

- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2015

- Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

- Các vấn đề khác thông qua Đại hội

 

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/5/2016 do Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) cung cấp đều được tham dự.

 

5. Hồ sơ tham dự Đại hội:

- Các cổ đông nhận tài liệu tại Phòng Nhân Chính, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco hoặc tham khảo tài liệu tại đây (Xem bên dưới thông báo này)

- Những cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân khác thay mặt tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

 

* Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) và CMND để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

 

Trân trọng thông báo!

                                                                                                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                                                                                                Đào Việt Phương

 


 

 

          TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VN                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Công ty CP Cơ khí - Xây dựng Giao thông                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     -----*-----                                                                                                              ---------o0o---------

                                                                                                                                           Tp. HCM, ngày 02 tháng 6 năm 2016

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

 

Stt

Thời gian

Nội dung

1

8g30p - 9g00p

Tiếp đón khách mời và các cổ đông

2

9g00p - 9g15p

Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự

3

9g15p - 9g20p

Báo cáo cơ cấu cổ đông, số cổ đông hiện diện

4

9g20p - 9g25p

Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội ; Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu

5

9g25p - 9g35p

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016

6

9g35p - 9g45p

Báo cáo của ban Kiểm soát v/v kiểm tra giám sát hoạt động SXKD năm 2015

7

9g45p - 9g55p

Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

8

9g55p - 10g05p

Thông qua các vấn đề tại đại hội :

a.       Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

b.      Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát

c.       Danh sách Công ty Kiểm toán và mức chi phí

9

10g05p - 10g10p

Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

10

10g10p - 10g15p

Thông qua biên bản Đại hội

11

10g15p

Tổng kết -Tuyên bố bế mạc Đại hội

 


 

 

     CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   -----*-----                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                   ---------o0o---------

                                                                                                                     Tp. HCM, ngày  02 tháng 06 năm 2016

DỰ THẢO

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2016

 

Các chính sách vĩ mô của Chính phủ trong năm 2015 tiếp tục có những chuyển biến tích cực : Chỉ số giá tiêu dùng, lãi suất giảm; dư nợ tín dụng tăng, thanh khoản của hệ thống ngân hàng tốt hơn; tỷ giá tương đối ổn định, trong đó ngành ô tô tăng trên 50%. Riêng đối với Công ty việc nghiên cứu đưa dòng xe Global ra thị trường trong năm 2015 là sự thành công của tập thể các đơn vị nhất là XN Ô Tô Khách, mặc dù còn nhiều thách thức nhưng đây là bước khởi đầu năm 2016 cho dòng xe này và các giải pháp của Phòng Tiếp thị bán hàng cùng sự đóng góp của các đơn vị đã góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch Công ty.

Với tác động trên tình hình sản xuất và tiêu thụ xe trong năm 2015 của Công ty khả quan, tăng trưởng 100,5% so với 2014.

 

PHẦN I

KẾT QUẢ SXKD 2015 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

 

A. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2015:

I. Sản xuất kinh doanh:

Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2015 – 1.340,916 tỷ đồng (không bao gồm phần thuế VAT) đạt  100,5 % kế hoạch .

Lĩnh vực, sản phẩm cụ thể như sau:

· Công nghiệp đạt giá trị 1.244,77 tỷ đồng, chiếm 92,8% tổng giá trị sản lượng

- Ôtô khách kiểu County 29 chỗ sản xuất 660 xe, tiêu thụ 634 xe

- Ôtô khách kiểu Universe G42 ~ K47 chỗ sản xuất 146 xe, tiêu thụ 144 xe

- Ôtô buýt B80-CNG sản xuất 2xe

- Ôtô buýt B40 sản xuất 68 xe, tiêu thụ 67 xe

- Ôtô khách K34 sản xuất 9xe, tiêu thụ 9 xe

· Khai thác dịch vụ đạt giá trị sản luợng 46,105 tỷ đồng, chiếm 3,43% tổng giá trị sản lượng trong đó:

- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, khai thác cảng đạt giá trị sản lượng 7,873 tỷ đồng, chiếm 17% giá trị sản lượng khai thác dịch vụ.

- Giá trị các dịch vụ công nghiệp khác 38,23 tỷ đồng, chiếm 83% giá trị sản lượng khai thác dịch vụ

· Tiêu thụ sản phẩm đạt giá trị sản luợng 50,035 tỷ đồng, chiếm 3,77% tổng giá trị sản lượng

II. Hoạt động đầu tư:

· Đầu tư tài chính tại Công ty VMG đến nay Công ty chưa thoái vốn được

Tổng số cổ phiếu đầu tư tại VMG đến 31/12/2014 : 429.362 CP

—  Đầu tư dự án Cụm công nghiệp dịch vụ Tracomeco tại Khu công nghiệp Ong Kèo – xã Phước Khánh – huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai gồm các hạng mục: thiết kế quy hoạch tổng thể mặt bằng trình cơ quan chức năng phê duyệt, hỗ trợ bồi thường (do đơn giá tăng) và tiến hành xây dựng các công trình phụ trợ và nhà máy  ; Kinh phí: 75 tỷ đồng

Chưa triển khai được do 21 hộ còn lại chưa thỏa thuận được đơn giá hỗ trợ.

Đầu tư dây chuyền sản xuất xe khách – giá trị đầu tư  30 tỷ đồng

2015 đã thực hiện đầu tư 4,6 tỷ đồng bao gồm : máy dập, máy ném khí, máy chấn tôn : 2,6 tỷ ; công cụ, dụng cụ : 2 tỷ

đạt 15,3% ~ 4,6 tỷ đồng

Đầu tư  thêm dây chuyền sơn – giá trị đầu tư  4 tỷ đồng

2015 chưa đầu tư

Thực hiện dự án thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nộ ; mục đích: kinh doanh, bảo hành, bảo trì xe tại khu vực phía Bắc - Giá trị đầu tư: - Đất: 8 tỷ; nhà xưởng 1 tỷ đồng; văn phòng 500 triệu đồng – Tổng cộng: 9,5 tỷ đồng

Đến nay chưa thực hiện được do : đơn giá và vị trí chưa phù hợp.

III. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đạt được:

 

TT

Chỉ tiêu

Thực hiện 2015 

(triệu đồng)

% so với KH  2015

1

Giá trị sản lượng

1.340,916

100,5

2

Tổng Doanh Thu

1.290,542

102,2

3

Nộp ngân sách

240,226

126,98

4

Tổng thu nhập của CB-CNV

60,371

100,5

5

Thu nhập bình quân

10,06

100,6

6

Lợi nhuận trước thuế

137,328

228,3

7

Lợi nhuận sau thuế

106,455

226,4

 

IV. Công tác quản trị – điều hành:

- Trong năm HĐQT đã tổ chức đầy đủ các phiên họp thường kỳ, nội dung các phiên họp có sự tham gia của Bộ máy điều hành, giúp HĐQT có cơ sở quyết định đúng những chính sách, chủ trương.

- Công ty tiếp tục duy trì, cũng cố và phát triển hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lắp ráp ô tô khách, ô tô bus và dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng.

 

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2016

I. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

· Tổng GTSL KH 1.500,15 tỉ đồng

· Tổng doanh thu KH  1.457  tỉ đồng

Phân bổ, Tổng giá trị sản lượng KH 2016

1. Công nghiệp – kế hoạch thực hiện 1418 tỷ đồng, chiếm 94,5% giá trị tổng sản lượng kế hoạch năm. Sản phẩm chủ lực vẫn là ô tô khách, ô tô bus các loại. Tập trung nghiên cứu phát triển tiếp thị dòng xe có kiểu dáng hiện đại, nội thất sang trọng. Chi tiết như sau:

- Ôtô khách kiểu County 360 xe.

- Ôtô khách kiểu Universe 180 xe

- Ôtô khách kiểu Global 166 xe

2. Khai thác dịch vụ kế hoạch thực hiện 48,96 tỷ đồng, chiếm 3,26% giá trị tổng sản lượng kế hoạch năm  

3. Tiêu thụ sản phẩm ô tô kế hoạch thực hiện 33,18 tỷ đồng, chiếm 2,21% giá trị tổng sản lượng kế hoạch năm

 

II. Hoạt động đầu tư:

· Đầu tư tài chính tại Công ty VMG

Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty VMG. cụ thể :

- Tổng số cổ phiếu đầu tư tại VMG đến 01/01/2015 : 429.362 CP

- HĐQT Công ty đề xuất giá bán không thấp hơn 1.500đ/CP.

Tiếp tục triển khai các dự án gồm

—  Dự án Cụm công nghiệp dịch vụ Tracomeco tại Khu công nghiệp Ong Kèo – xã Phước Khánh – huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai gồm các hạng mục: thiết kế quy hoạch tổng thể mặt bằng trình cơ quan chức năng phê duyệt, hỗ trợ bồi thường và tiến hành xây dựng các công trình phụ trợ và nhà máy  ; Kinh phí: 75 tỷ đồng

—  Dây chuyền sản xuất xe khách – giá trị đầu tư còn lại  25,4 tỷ đồng (còn 84,7%)

—  Dây chuyền sơn – giá trị đầu tư  4 tỷ đồng

—  Dự án thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội; mục đích: kinh doanh, bảo hành, bảo trì xe tại khu vực phía Bắc – Giá trị đầu tư  : - Đất: 8 tỷ ; nhà xưởng 1 tỷ đồng; văn phòng 500 triệu đồng – Tổng cộng: 9,5 tỷ đồng

—  Đầu tư dự án “ MỞ RỘNG SẢN XUẤT NHÀ MÁY Ô TÔ TRACOMECO” giai đoạn 1: chuyển nhượng khu đất tại Xã Tam Phước, Huyện Long Thành Tỉnh Đồng Nai; Giá trị đầu tư 65 tỷ (đã được cổ đông thông qua bằng hình thức văn bản)

 

III. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu phấn đấu đạt được:

 

TT

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2016

(Triệu đồng)

2

Tổng giá trị sản lượng

1.500,15

3

Doanh thu

1.457,25

4

Nộp ngân sách

218,588

5

Tổng thu nhập của CB-CNV

75.000

6

Thu nhập bình quân người/ tháng

10,7

7

Lợi nhuận trước thuế

86,004

8

Lợi nhuận sau thuế

67,083

9

Dự kiến cổ tức

30

 

IV. Công tác khác

—  Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý vật tư.

—  Tiếp tục nghiên cứu đưa ra các dòng xe mới phù hợp với nhu cầu của thị trường .

—  Nghiên cứu sử dụng công nghệ mới vào sản xuất ôtô

—  Phát triển mở rộng dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa xe ôtô

 

KẾT LUẬN

     Năm 2015 Công ty CP Cơ khí Xây dựng giao thông tiếp tục phát huy và ổn định trong SXKD, các chỉ tiêu đều đạt được kết quả cao hơn so với kế hoạch đề ra, đó chính là nhờ sự nổ lực phấn đấu không ngừng của Ban điều hành, tập thể CB-CNV Công ty và điều này đã tạo được một nền tảng vững chắc cho Tracomeco.

     Năm 2016 Công ty CP Cơ khí xây dựng giao thông quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ KH và đơn vị cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của cổ đông pháp nhân, đối tác chiến lược cũng như các cổ đông trong thời gian tới .

     Trân trọng !

                                                                                                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                                                                                                Đào Việt Phương

 


                                                                                         

 

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   -----*-----                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                   ---------o0o---------

                                                                                                                     Tp. HCM, ngày 11 tháng 5 năm 2016

 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

 

Ø  Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Ø  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí – Xây dựng Giao thông;

Ø  Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).

Năm 2015, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Cơ khí – Xây dựng Giao thông đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo kết quả như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Kiểm tra việc bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Thẩm định Báo cáo Tài chính quý, năm.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để góp phần thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Giám sát tình hình chấp hành Điều lệ Công ty và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

- Xem xét các hệ thống văn bản pháp lý của Công ty và việc tuân thủ các qui định của Pháp luật Nhà nước.

II. KIỂM TRA GIÁM SÁT CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY  NĂM 2015.

1. Tình hình thực hiện Nghị Quyết của ĐHCĐ năm 2015.

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch SXKD, thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2015 của Công ty và thống nhất đánh giá, kết quả cụ thề như sau:

- Doanh thu thuần đạt 1,290 tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2014; Lợi nhuận sau thuế đạt 106 tỷ, tăng 30,5% so với năm 2014; Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 19,811 đồng, tăng 23,8% so với năm 2014.

- Các chỉ tiêu về tổng giá trị sản lượng, doanh thu các hoạt động, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, thu nhập của CBNV đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua.

Về cơ bản, tình hình kinh doanh hiện tại của công ty đang phát triển ổn định cả về sản xuất kinh doanh và thị trường bán hàng.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty Tracomeco trong năm tài chính 2015, kết thúc 31/12/2015 và thống nhất xác nhận cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2015. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động SXKD năm 2015.

- Công ty đã áp dụng kịp thời các văn bản qui định của Nhà nước ban hành, báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được thực hiện theo thông tư 200/2014/TT/BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế cho quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và thông tư 244/2009/TT-BTC.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành; thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo quy định hiện hành.

Trên cơ sở đó BKS đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty, số liệu cụ thể như sau:

        

  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (RÚT GỌN)

                                                                                                                                                                                     Đơn vị tính: VNĐ

TT

Chỉ tiêu

31/12/2015

            31/12/2014

I

Tổng cộng tài sản

696,166,530,395

559,360,445,535

 1

Tài sản ngắn hạn

644,618,032,727

509,956,057,545

 2

Tài sản dài hạn

51,548,497,668

49,404,387,990

II

Tổng cộng nguồn vốn

696,166,530,395

559,360,445,535

1

Nợ ngắn hạn

315,168,390,718

307,639,491,286

2

Nợ dài hạn

126,996,657,738

91,780,400,330

3

Nguồn vốn chủ sở hữu

254,001,481,939

159,940,553,919

         

          KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

                                                                                                                                                                                    Đơn vị tính: VNĐ

TT

CHỈ TIÊU

    31/12/2015

            31/12/2014

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1,291,719,482,972

1,173,901,356,674

2

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

1,290,542,210,245

1,169,372,986,674

3

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

136,839,178,041

103,825,426,516

4

Lợi nhuận khác

489,683,106

921,401,349

5

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

137,328,861,147

104,746,827,865

6

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

30,494,234,306

25,596,991,915

7

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

378,885,720

(2,451,208,980)

8

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

106,455,741,121

81,601,044,930

9

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

19,811

16,000

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- Trong năm HĐQT đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, bám sát các diễn biến của nền kinh tế thị trường, đề ra những quyết định đúng đắn và phù hợp nhằm triển khai tốt các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 đạt hiệu quả cao.

- Hệ thống tổ chức kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định;

- Công ty đã quản lý, sử dụng vốn và các nguồn lực khác đúng mục đích và phát triển theo nhu cầu cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức bộ máy quản lý các đơn vị sản xuất phù hợp mục tiêu nhiệm vụ của Công ty, phân công và điều động nguồn lực giữa các đơn vị trực thuộc đảm bảo hiệu quả.

 

IV. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

- Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của công ty.

- Thực hiện kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ về phân chia cổ tức năm 2015.

- Thẩm định báo cáo tình chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty.

- Thực hiện các công việc khác của BKS theo yêu cầu của ĐHĐCĐ và các quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2016.

 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!                                                                                                                         

                                                                                                                                                            T.M BAN KIỂM SOÁT          

                                                                                                                                                                   TRƯỞNG BAN

                                                                                                                                                        (Đã ký)

                                                             NGUYỄN TIẾN THÀNH

 


 

 

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   -----*-----                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                   ---------o0o---------

                                                                                                                     Tp. HCM, ngày 02 tháng 6 năm 2016

 

 

TỜ TRÌNH

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

 

I/ ĐÁNH GIÁ

Sau đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi, việc sử dụng nguồn vốn, sự hợp tác của đối tác chiến lược được đánh giá tóm tắt sau:

1. Công ty sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đúng mục đích và hiệu quả (đánh giá qua bảng báo cáo HĐQT,BKS, Kiểm toán)

2.Các nhà đầu tư chiến lược đã thực hiện đúng cam kết bao gồm: :tăng doanh số bán hàng, cung cấp linh kiện, sử dụng hiệu quả bến bãi và hợp tác khai thác  

 

II/ SỰ CẦN THIẾT CHUYỂN ĐỔI:

1/ Việc phát hành trái phiếu cho các nhà đầu tư có thời hạn chuyển đổi từ 1 đến 2 năm với lãi suất bằng 0% là điều kiện hết sức thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển SXKD trước tình hình lãi suất ngân hàng đang ngày càng tăng cao.

Tuy nhiên nếu tiếp tục sử dụng nguồn vốn trên thì Công ty sẽ không điều chỉnh tăng vốn điều lệ ; Như vậy tỷ lệ giữa nợ phải trả và vốn sẽ bất hợp lý, đây là chỉ tiêu quan trọng ảnh hưởng đến quan hệ tín dụng với ngân hàng, khiến cho doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thương lượng lãi suất vay phục vụ SXKD.

2/ Công ty cần tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của các nhà đầu tư khi họ là cổ đông của Công ty.

3/ Giảm bớt khó khăn khi phải huy động tài sản cá nhân của lãnh đạo Công ty dùng làm tài sản thế chấp ngân hàng đảm bảo cho các khoản vay phục vụ SXKD đã từng thực hiện trong những năm qua.

4/ Được sự yêu cầu và thống nhất của các trái chủ .

 

III/ KẾT LUẬN

     Toàn bộ trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu kể từ ngày 1/9/2016,

     Sau khi thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, Trái chủ sẽ trở thành cổ đông Công ty

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ĐÃ PHÁT HÀNH

Tên trái phiếu

:

Trái phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng giao thông

Tên viết tắt

:

TRACOMECO

Loại trái phiếu

:

Trái phiếu chuyển đổi, không bảo đảm bằng tài sản

Hình thức trái phiếu

:

Bút toán ghi sổ có ghi danh

Kỳ hạn trái phiếu

:

01÷ 02 năm

Lãi suất trái phiếu

:

0%/năm

Mệnh giá trái phiếu

:

750.000.000 đồng / 01 trái phiếu

Đồng tiền phát hành

:

Việt Nam đồng (VNĐ);

Tổng số trái phiếu dự kiến phát hành

:

70 Trái phiếu (Bảy mươi trái phiếu)

Giá phát hành

:

Bằng mệnh giá 750.000.000 đồng / 01 trái phiếu

Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành

:

52.500.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)

Phương thức phát hành trái phiếu

:

Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành

Đại lý phát hành

:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Điều kiện chuyển đổi

:

toàn bộ trái phiếu chuyển đổi phát hành bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu tại thời điểm đáo hạn trái phiếu

Tỉ lệ chuyển đổi

:

01:50.000nghĩa là trái chủ sở hữu 01 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 50.000 cổ phiếu của Công ty.

Giá chuyển đổi

:

15.000 đồng/ 01 cổ phiếu

Thời hạn chuyển đổi           

:

sau 01÷ 02  năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

 

KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU

Tổng giá trị cổ phần được chuyển từ trái phiếu

:

3.500.000 cổ phần

Ngày chuyển đỏi

:

1/9/2016

Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi

:

26/8/2016

Tên cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu

:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng giao thông

Loại cổ phiếu

:

cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá

:

10.000 đồng

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SAU KHI CHUYỂN ĐỔI TỪ TRÁI CHỦ

 

STT

DOANH NGHIỆP

TRÁI PHIẾU

CỔ PHIẾU

GHI CHÚ

1

CTY CP ĐẦU TƯ THÁI DƯƠNG

15

750.000

 

2

CTY CP XUẤT NHẬP KHẦU SÀI GÒN AA A

18

900.000

 

3

CÔNG TY CP TIẾP VẬN MIỀN NAM

18

900.000

 

4

CÔNG TY CP CƠ KHÍ 19/8

14

700.000

 

5

ĐẠI DIỆN CÁN BỘ ĐẦU NGÀNH CÔNG TY (Chính quyền hoặc Công đoàn làm đại diện)

5

250.000

 

 

TỔNG CỘNG

70

3.500.000

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây là tờ trình, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

                                                                                                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                                                                                                Đào Việt Phương

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


 

 

 

 

        CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   -----*-----                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                   ---------o0o---------

                                                                                                                     Tp. HCM, ngày  02 tháng 06 năm 2016

DỰ THẢO

 

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

 

PHẦN I

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

- Căn cứ kết quả báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán và thông qua tại Đại hội theo báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí Xây dựng Giao thông.

- Căn cứ Điều lệ Công ty và các qui định tài chính của Nhà nước ban hành.

   Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Xây dựng Giao thông kính trình đại hội kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quĩ như sau :

 

STT

Chỉ tiêu

Số tiền ( VNĐ )

I

II

III

1

2

3

4

5

IV

Tổng doanh thu thực hiện

Lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận phân phối :   

Trích quĩ đầu tư phát triển

Trích quĩ phúc lợi                 

Trích quĩ khen thưởng          

Trích quĩ khen thưởng HĐQT,BKS 

Chia cổ tức 25 %

Lợi nhận chưa phân phối

1 290 542 210 245

106 455 741 121

48 286 000 000

30 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

1 536 000 000

12 750 000 000

58 169 741 121

 

 

     PHẦN II:

Phương án chia cổ tức như sau :

Lợi nhuận chia cổ tức năm 2015 bằng 25%

Sau khi trừ tạm ứng cổ tức đã chi đợt một 15%, cổ tức còn lại (10%) được phân bổ 5.100.000 cổ phiếu phổ thông

Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức : ngày 15/6/2016 .

Thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2015 dự kiến tháng 7/2016.

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua

Trân trọng!

                                                                                                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                                                                                                Đào Việt Phương

 


 

 

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   -----*-----                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                   ---------o0o---------

                                                                                                                     Tp. HCM, ngày  02 tháng 06 năm 2016

DỰ THẢO

 

BÁO CÁO CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

PHẦN I

THÙ LAO-THƯỞNG HĐQT, BAN KIỂM SOÁT-BAN ĐIỀH HÀNH NĂM 2016

1. Thù lao – thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát :

Chủ tịch HĐQT: 8.000.000đ/tháng

Thành viên HĐQT: 6.000.000đ/tháng

Trưởng Ban Kiểm soát: 5.000.000đ/tháng

Thành viên Ban Kiểm soát: 4.000.000đ/tháng

Quỹ thưởng 2016 bằng 1% lợi nhuận sau thuế và phần vượt mức kế hoạch sẽ được thưởng thêm 5% cho phần lợi nhuận tăng thêm.

2. Ngoài chế độ thưởng chung của Công ty, Ban điều hành sẽ được được thưởng phần vượt mức kế hoạch lợi nhuận tăng thêm không thấp hơn quy định của HĐQT-BKS.

 

PHẦN II

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN

Căn cứ vào danh sách các Công ty Kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán chấp thuận và ý kiến đề nghị của Ban kiểm soát Công ty. Để tạo sự chủ động cho Công ty trong tổ chức thực hiện. HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán sau :

—  Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

—  Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế

—  Công ty kiểm toán DTL

Chi phí kiểm toán không quá 150.000.000đ

 

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội cổ đông thông qua để triển khai thực hiện.

 

                                                                                                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                                                                                                Đào Việt Phương

 


 

          

 Các tin khác