Thư viện ảnh tracomeco Giới thiệu tracomeco tin tức tracomeco tin tức tracomeco Xây dựng Cơ khí

Thông báo và kết quả về việc xin ý kiến Quý cổ đông

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco, Chủ tịch Đào Việt Phương đã ký Thông báo như sau:


 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG - TRACOMECO

----------o0o----------

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2016

 

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco

 

Căn cứ vào biên bản Hội Đồng Quản Trị số 02/2016/BB-HĐQT, ngày 17/02/2016 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco trân trọng thông báo đến Quý cổ đông như sau:

 

1. Thời gian: Từ ngày 22/02/2016 đến hết ngày 04/3/2016

 

2. Nội dung: Đầu tư dự án "MỞ RỘNG SẢN XUẤT NHÀ MÁY ÔTÔ TRACOMECO" Giai đoạn I

 

3. Điều kiện tham gia: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/02/2016 do Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt - TVSI cung cấp

 

4. Hồ sơ tham khảo: Quý cổ đông xem trực tiếp bên dưới thông báo này

 

Trân trọng thông báo!

 

 

                                                                                

 

 

KẾT QUẢ

VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2016

 

 

 Các tin khác